Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je zřízen v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.  Je určen primárně zaměstnancům společnosti MIPEXA s.r.o. pro nahlášení protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít ve společnosti MIPEXA s.r.o., a které:

  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému přijímáme a vyřizujeme oznámení, které je učiněno zaměstnanci nebo osobami vykonávajícími pro společnost odbornou praxi nebo stáž, případně se ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné, aby

 

Ochrana oznamovatele

Podáním oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními dle § 7 Zákona.

Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením.

Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která učinila anonymní, či vědomě nepravdivé oznámení.

 

JAK PODAT OZNÁMENÍ

 1. telefonická linka +420 771 262 020
 2. e-mailová schránka prace@mipexa.cz
 3. osobní oznámení příslušné osobě (Martina Šimoníková, pozice: Personalistka) v písemné podobě
 4. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“; pouze do rukou pověřené osoby;
 5. písemně prostřednictvím dopisu vloženého do schránky umístěné v prostorách firmy

Formulář pro podání oznámení naleznete ZDE